Wydrukuj tę stronę
niedziela, 14 luty 2016 12:41

Łacina - starożytnośc i magia

Napisała
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Rzeczowniki:
ab, a od/z
acer, is, e p m/f/n 3 ostry
ad ku


admirabilis, a p mf/n 3 dziwny/osobliwy
adulescentia, ae f 1 młodość
advesarius, i m 2 przeciwnik
aedificium, i n 2 budynek
aemulatio, onis f 3,1 rywalizacja/współzawodnictwo
aeneus, a, um p m,n-2 f-1 spiżowy
aer, aeris m 3,1 powietrze/przestworze
aetas, aetatis f 3,1 wiek
aetas, atis f 3,1 wiek
age dalej
agellus, i m 2 małe pole
ager, i m 2 rola
agricola,ae m 1 rolnik
ala, ae f 1 skrzydło
albus, a, um p m,n-2 f-1 biały
alienus, a, um p m,n-2 f-1 obcy
aliquando kiedyś/czasem
alius, alia, alud inny
alter, altera, alterum p m,n-2 f-1 drugi
altus, a, um p m,n-2 f-1 wysoki
amica,ae f 1 przyjaciółka
amor, is m 3,1 miłość
ancilla,ae f 1 niewolnica,służąca
animal, is n 2 zwierze
animus, i m 2 duch/charakter
antiquus, a, um p m,n-2 f-1 starożytny/dawny
anunus, i m 2 rok
apud u
aqua,ae f 1 woda
argenteus, a, um p m,n-2 f-1 srebrny
argentum, i n 2 srebro
ars, artis f 3,3 sztuka
artifex, ficis m 3,1 artysta
asper, era, erum p m,n-2 f-1 trudny
astrum, i n 2 gwiazda
astutus, a, um p m,n-2 f-1 sprytny/przebiegły
at spój ale/a
atque i/a
auctor, is m 3,1 sprawca
aureus, a, um p m,n-2 f-1 złoty
auriga,ae m 1 woźnica
auris, auris f 3,2 ucho
aurum, i n 2 złoto
aut albo
auxilium, i n 2 pomoc
avis, avis f 3,1 ptak
beatus, a, um p m,n-2 f-1 szczęśliwy
bellum, i n 2 wojna
bestia, ae f 1 zwierzę
blandimentum, i n 2 pochlebstwo/przymilanie
bonum, i n 2 dobro
bonus, a, um p m,n-2 f-1 dobry
brevis, is, e p mf/n 3 krótki
caelum, i n 2 niebo/klimat
candidus, a, um p m,n-2 f-1 biały
canducus, a, um p m,n-2 f-1 upadły
canis, canis m/f 3,3 pies
captivus, i m 2 jeniec
captus, a, um p m,n-2 f-1 ujęty/ogarnięty
caput, capitis n 3,1 głowa
carmen, carmini n 3,1 wiersz/pieśń
carus, a, um p m,n-2 f-1 miły
casa,ae f 1 dom
castigatio, onis f 3,1 nagana
castrum, i n 2 obóz
cauda, ae f 1 ogon
celeber, is, e p m/f/n 3 sławny
celer, celeris, celere m/f/n 3
centrum sto/bardzo wiele
centurio, onis m 3,1 setnik
cera, ae f 3,1 wosk
certus, a, um p m,n-2 f-1 pewny
charta, ae f 1 karta
cibus, i m 2 żywność
civis, civis m/f 3,3 obywatel
clamor, oris m 3,1 krzyk
claritas, atis f 3,1 jasnych/sławnych
clausus, a, um p m,n-2 f-1 zamknięty
cognomen, minis m 3,1 przydomek
columna, ae f 1 kolumna
complures, plures, pluris większość/więcej
comunis, is, e p mf/n 3 wspólny
condicio, onis f 3,1 umowa
conditor, is m 3,1 założyciel
consuetudo,udinis f 3,1 przyzwyczajenie
contentus, a, um p m,n-2 f-1 zadowolony
contrarius, a, um p m,n-2 f-1 przeciwny
contumelia, ae f 1 zniewaga
copia, ae f 1 zapas
corpus, corporis n 3,1 ciało
corvus, i m 2 kruk
cui komu
cum gdy/ponieważ
cur dlaczego/po cóż więc
cura, ae f 1 troska
custodia, ae f 1 straż
de z
dea, ae f 1 bogini
deinde prz następnie/potem
deltus, a, um p m,n-2 f-1 zniszczony
deus, i m 2 bóg
dictum, i n 2 powiedzenie
difficile trudno
dignus, a, um p m,n-2 f-1 godny
diligens, entis uważny
discipulus, i m 2 uczeń
disputatio, onis f 3,1 rozprawa/dysputa
divitae, arum f 1 bogactwo
doctus, a, um p m,n-2 f-1 uczony/wykształcony
dolor, doloris m 3,1 ból/cierpienie
domina,ae f 1 pani
dominus, i m 2 pan
dulcis, is, e p mf/n 3 słodki
dum podczas gdy
duo, duae, duo p m,n-2 f-1 dwa
egregius, a, um p m,n-2 f-1 wyborny/doskonały
enim bowiem
epistula, ae f 1 list
equus, i m 2 koń
ergo więc
et i
etiam jeszcze
exemplum, i n 2 przykład
exsilium, i n 2 wygnanie
extemplo prz natychmiast
faber, bri m 2 rzemieślnik
fabula,ae f 1 opowiadanie
facillis, is, e p m/f/n 3 łatwy
facundus, a, um p m,n-2 f-1 wymowny
fatigatus, a, um p m,n-2 f-1 zmęczony
fecundus, a, um p m,n-2 f-1 urodzajny
felix, felix, feliks p mf/n 3 szczęśliwy
ferox, ferox, ferox, ferocis p mfn 3 dziki/okrutny
ferrus, a, um p m,n-2 f-1 żelazny
fidus, a, um p m,n-2 f-1 wierny
filia, ae f 1 córka
filioque=et filio i synowi
filius, i m 2 syn
finis, finis m/f 3,3 granica
finitimus, i m 2 sąsiad
fit staje się
fluvius, fluvii m 2 rzeka
folium, i n 2 liść
foras na zewnątrz
fortis, is, e p mf/n 3 dzielny
fortitudo, inis siła/odwaga
fortuna, ae f 1 przypadek/los
forum, i n 2 rynek
fossa, ae f 1 rów
frater, fratris m 3,1 brat
frumentum, i n 2 zboże
funus, funeris n 3,1 pogrzeb
furmentatio, onis f 3,1 zaopatrzenie w żywność
gaudium, i n 2 radość
gloria, ae f 1 sława
gratia, ae f 1 uczyność/wdzięk
gravis, is, e p mf/n 3 ciężki
homo, homini m 3,1 człowiek
honestus, a, um p m,n-2 f-1 uczciwy/zacny
honor, honoris m 3,1 zaszczyt/godność
hora, ae f 1 godzina
hortus, i m 2 ogród
hospitium, i n 2 gościna
hostica, us, um p m,n-2 f-1 nieprzyjacielski
humanus, a, um p m,n-2 f-1 ludzki
ibi tam
id to
idoneus, a, um p m,n-2 f-1 zdolny
ignotus, a, um p m,n-2 f-1 nieznany
imminens, imminens, imminens p mfn 3 zagrażający
impedimentum, i n 2 przeszkoda/bagaż
imperator, is m 3,1 wódz
imperium, i n 2 państwo
impositus, a, um p m,n-2 f-1 nałożony
improbus, a, um p m,n-2 f-1 nieuczciwy/niegodny
in w
incertus, a, um p m,n-2 f-1 niepewny
incola, ae f 1 mieszkaniec
incredibilis, is, e p mf/n 3 niewiarygodny
infelix, felicis p nieszczęśliwy
ingenes, ingenes, ingenes, ingentis p mfn 3 ogromny
ingenium, i n 2 talent/zdolności
inimicus, i n 2 nieprzyjaciel
insula, ae f 1 wyspa
inter między
introrsus do środka
invenis, invenis m/f 3,3 młodzeniec
invidia, ae f 1 zazdrość/zawiść
invitatus, a, um p m,n-2 f-1 zaproszony
itaque więc
iumentum, i n 2 zwierze pociagowe
iustitia, ae f 1 sprawiedliwość
iustus, a, um p m,n-2 f-1 sprawiedliwy
labor, is m 3,3 trud/praca
latus, a, um p m,n-2 f-1 szeroki
legatus, i m 2 posel
legio, onis f 3,1 legion
lenis, e p mf/n 3 łagodny
leniter łagodnie
leo, leonis m 3,1 lew
lex, legis f 3,1 ustawa
libens, libentis p chetny
libenter prz chętnie
liber, libri m 2 książka
liberi, orum m dzieci
libertas, libertatis f 3,3 wolność
lingua, ae f 1 język
lingua, ae f 11 język
linum, i n 2 len, sznur
litera, ae f 1 litera
locus, i m 2 miejsce
longe p długo
longinquus, a, um p m,n-2 f-1 daleki
magistra,ae f 1 nauczycielka
magnificus, a, um p m,n-2 f-1 wspaniały
magnus, a, um p m,n-2 f-1 wielki
mare, maris n 3,2 morze
mater, matris f 3,1 matka
matrona,ae f 1 żona, matrona, kobieta
mecenatura, ae f 1 handel
medius, a, um p m,n-2 f-1 środkowy
mel, mellis n 3,1 miód
memoria, ae f 1 pamięć
minitus, a, um p m,n-2 f-1 obwarowany
mirus, a, um p m,n-2 f-1 dziwny/nadzwyczajny
miser, erea, erum p m,n-2 f-1 biedny
monitus, a, um p m,n-2 f-1 upomniany
mons, montis m 3,3 góra
mos, moris m 3,1 obyczaj/postępowanie
motus, a, um p m,n-2 f-1 poruszony
multus, a, um p m,n-2 f-1 liczne
murus, i n 2 mur
nam bo/bowiem
nauta, ae f 1 żeglarz
navigium, i n 2 statek
navis, navis f 3,3 okręt
nec... nec... ani... ani...
negotium, i n 2 zajęcie
neque, nec także nie
nisi jeśli nie/oprócz
nix, nivis f 3,1 śnieg
nomen, nominis n 3,1 imię/nazwisko
noster, tra, trum p m,n-2 f-1 nasza
nota, ae f 1 cecha
notus, a, um p m,n-2 f-1 znany
nulla żaden
oculus, i m 2 oczy
odiosus, a, um p m,n-2 f-1 wstrętny/znienawidzony
officium, i n 2 powinność/obowiązek
omen, ominis n 3,1 znak/wróżba
omnis, is, e p mf/n 3 wszystek
onus, oneris n 3,1 ciężar
opera, ae f 1 praca
operarius, i m 2 robotnik
opidum,i n 2 miasto
opulentus, a, um p m,n-2 f-1 zamożny/bogaty
opus, operis n 3,1 dzieło
oratio, onis f 3,1 mowa/przedmowa
orator, is m 3,1 mówca
ornatus, a, um p m,n-2 f-1 ozdobiony
otium, i n 2 wypoczynek
parvus, a, um p m,n-2 f-1 mały
pater, patris m 3,1 ojciec
patria, ae f 1 ojczyzna
patricius, i m 2 patrycjusz
paulatim pomału
pecunia, ae f 1 pieniądze
periculum, i n 2 niebezpieczeństwo/próba
peritus, a, um p m,n-2 f-1 doświadczony
placidus łagodny
plebeius, i m 2 plebejusz
plebs, plebis f 3,1 lud
plurimum prz najbardziej/najwięcej
poena, ae f 1 kara
poeta,ae f 1 poeta
populus, i m 2 naród
porcela, ae f 1 burza
praeceptio, onis f 3,1 przepis
praeclarus, a, um p m,n-2 f-1 przesławny
praemium, i n 2 korzyść/nagroda
praenomen, nominis n 3,1 imię
praetor, is m 3,1 pretor
praetorium, i n 2 namiot
primus, a, um p m,n-2 f-1 pierwszy/najpierw
prinicipium, i n 2 początek
probus, a, um p m,n-2 f-1 uczciwy/sprawiedliwy
procul w dal/z dala
provincia, ae f 1 prowincja
prudens, prudens, prudens, prudentis p mfn 3 rozważny/rostropny
publicanus, i m 2 publikanin
puella, ae f 1 dziewczynka
puer, i m 2 chłopiec
pulcher, chra, chrum p m,n-2 f-1 piękna
qadratus, a, um p m,n-2 f-1 czworoboczny/kwadratowy
quam p jak
quattuor cztery
qui który/kto
qui którzy
quidam pewien
quis kto
quo dokąd
quomodo jak/w jaki sposób
quoque prz także
quot ile
re i red z powrotem/preciw
regina, ae f 1 królowa
repens, entis = repentis niespodziewanie
reprepetio, onis f 3,1 powtarzanie
rex, regis m 3,1 król
Romana,ae f 1 rzymska
rosa, ae f 1 róża
saepe prz często
salus, salutis f 3,1 zbawienie/dobro/zdrowie
salve witaj
sapiens, sapiens, sapiens p mfn 3 mądry
schola,ae f 1 szkoła
scriptor, scriptoris m 3,1 pisarz/autor
securus, a, um p m,n-2 f-1 bezpieczny
sed ale/lecz
sedulis, a, um p m,n-2 f-1 pilny
semper p m,n-2 f-1 zawsze
senex, senis m 3,1 starzec
sensim zwolna
sententia, ae f 1 myśl/zdanie
serus, a, um późny
servus, i m 2 niewolnik
severus, a, um p surowy
si jeśli/jeżeli/o ile
signum, i n 2 znak/haslo
sine bez
situs, a, um p m,n-2 f-1 położony
sol, solis m 3,1 słońce
sors, sortis f 3,3 los
spatium, i n 2 przestrzeń/miejsce
spectaculum, i n 2 sztuka/widowisko
spelunca, ae f 1 grota/jaskinia/jama
spolium, i n 2 łupy/zdobycz
statua,ae f 1 posąg
studium, i n 2 nauka
stultus, a, um p m,n-2 f-1 głupi
suus, a, um p m,n-2 f-1 swój
tabernaculum, i n 2 namiot/chata
tabula, ae f 1 tabliczka
tam tak
tamen jednak
tamquam jakby/jak gdyby
tandem w końcu
tantum prz tylko
taurus, i m 2 byk
telum, i n 2 pocisk/broń zaczepna
tempus, temporis n 3,1 czas
terra, ae f 1 ziemia
terribilis, e przerażający
theatrum, i n 2 teatr
tot tyle
tot tyle
trans za/poza
tria n trzy
tribunus, i m 2 trybun
tuba, ae f 1 trąbka
tum wtedy/potem
tunica,ae f 1 tunika
tutus, a, um p m,n-2 f-1 bezpieczny
ubi gdzie
unde skąd
unus, u, um p m,n-2 f-1 jeden
urbs, urbis f 3,3 miasto
utilis, is, e p mf/n 3 pożyteczny/korzystny
valde p m,n-2 f-1 bardzo
vallum, i n 2 wał
vates, vatis m/f 3,3 wieszcz/wieszka
vectigal, alis n 3,2 podatek
venatio, onis f 3,1 polowanie/łowy
ventus, i m 2 wiatr
verbum, i n 2 słowo
veritas, veritatis f 3,1 prawda
versus, a, um p m,n-2 f-1 zwrócony/skierowany
vester, ra, rum p m,n-2 f-1 wasz
vexatus, a, um p m,n-2 f-1 dręczony/prześladowany
via, ae f 1 droga
victor, is m 3,1 zwycięzca
victoria,ae f 1 zwycięstwo
victus, a, um p m,n-2 f-1 zwyciężony
vilis, vilis, vile p mf/n 3 lichy/tani
vinea,ae f 1 winnica
viola,ae f 1 fiołek
virtus, utis f 3,1 męstwo/cnota
vita,ae f 1 życie
vitium, i n 2 wada/błąd
vulneratio, onis f 3,1 zranienie
vulpecula, ae f 1 lisek

Czasowniki:

accedo, ere, cessi, cessum 3 zbliżyć/przyjść
accipio, ere, cepi, ceptum 3 przyjmować/podejmować
addo, ere, didi, ditum 3 dodać/zadawać/dokładać
admoneo, ere, ui, itum 2 upominć/przestrzegać
adsum, esse jestem obecny
adveho, ere, vexi, vectum 3 dowozic
affirmo, are 1 twierdzę
ago, ere, egi, actum 3 pędzić
alo, ero, alui, altum 3 żywić/podsycać
amitto, ere, misi, missum 3 odesłać/uwolnić/tracić
amo, are, amavi 1 kocham
appareo, ere, ui 2 ukazuje się
appello, are 1 nazywać
appropinquo, are 1 zbliżać się (do czegoś)
aro, are 1 orzę
asporto, are 1 zabierać/uprowadzać
audio, ire 4 słyszeć
cado, erececidi, castum 3 padać
capio, ere 3 brać
castigo, are 1 karcić
cerno, ere, crevi, cretum 3 spostrzegać/dostrzegać
cigno, ere, cinxi, cinctum 3 opasuje/otaczam
clamo, are 1 krzyczeć/wołać
cogito, are 1 myśleć
colo, ere, clui,cultum 3 uprawiać
conscendo, ere, endi, ensum 3 wstępować
consto, are, stitit, staturus 1 stanąć silnie
converto, ere, vertit, versum 3 odwracać
credo, ere, didi, ditum 3 oddać w opiekę
cumulo, are 1 gromadzić
cupio, ere, ivi, itum 3 pragnę
curo, are 1 dbać
curro, ere,cucurri, cursum 3 biec/wbiegać/spieszyć się
debeo, ere, uit, itum 2 być dłużnym
defendo, ere, endi, ensum 3 odpychać/bronić
defleo, ere, flevi, fluxi 2 opłakuję
deleo, ere, evi, etum 2 wymazać/niszczyć
desidero, are 1 pragnąć/pożądać
despero, are 1 wątpić
dico, ere, dixi, dictum 3 pokazywać/nazywać
dicto, are 1 mówić
diruo, ere, rui, rutum 3 burzyć/rozbić
disco, ere, didici 3 uczyć
dispono, ere, posui, positum 3 rozstawić/rozmieszczać
disputo, are 1 rozprawiać
do, are, dedi, datum 1 dawać/ofiarować
doceo, ere, docui, doctum 2 uczyć
egeo, ere, ui 2 potrzebować
emendo, are 1 poprawiać
erro 1 mylę się
excito, are 1 wystraszyć/kazać
exercreo, ere, ui, itum 2 ćwiczyć
exsilio, lui 4 ujść/podskoczyć
facio, ere, feci, factum 3 czynić/robić
faveo, ere, favi, fautum 2 sprzyjać
festino, are 1 spieszę się
fodio, ere, fodi, fossum 3 kopać
fugio, ere, fugi, fugitum 3 uciekać
habeo, ere, ui, itum 2 mieć
habito 1 mieszkam
ignoro, are 1 nie wiedzieć
ignoro, are 1 nie znam
inquam mówić/rzec
interficio, ere, feci, fectum 3 zabijać
interroge, are 1 pytać
intro, are 1 wchodzić
introduco, ere, duxi, ductum 3 wchodzić
invado, ere, vasi, vasum 3 wkraczać/njeżdzam/wchodzić
invenio, ire, veni, ventum 4 znajdować
invideo, ere, vidi, visum 2 zazdrościć
irrumpo, ere, rupi, ruptum 3 wtargnąć
laboro, are 1 pracować
laudo, are 1 chwale
lego, ere, legi, lectum 3 zbierac, czytac
libereo, are 1 uwalniać
ligo, are 1 wiąć/łącyć
ludo, ere, si, sum 3 bawić
ludo, ere, si, sum 3 bawić
macto, are 1 uświetniać
maneo, ere, manusi, mansum 2 zostać
metuo, ere, ui 3 bać się
minuio, ire ? 4 budować
minuo, ere, ui, utum 3 pomniejszać/zmniejszac
mitto, ere, misi, misssum 3 rzucać/posyłać
mollio, ire 4 roztapiać/zmiękczać
moneo, ere, 2 napominam
monstro, are 1 pokazywać
moveo, ere, movi, motum 2 poruszać/zwijać
muto, are 1 poruszać/zmieniać
narro, are, narravi 1 opowiadać
navigo, are, navigavi 1 żegluje
noceo, ere, ui, itum 2 szkodzić
nomino, are 1 nazywać/wymieniać
noscitio, are 1 zauważył/rozpoznał
numero, are 1 liczyć/wyliczyć
obsum, esse szkodzę
occupo, are 1 zajmować
oppugno, are 1 oblegać/zdobywać
orno, are, ornavi, ornatum 1 ozdabiam
pareo, ere, ui 2 zjawiać się/sprzyjać
peto, ere, tivi i tii, titum 3 dążyć/starać się
placeo, ere, ui, itum 2 podobac się
pono, ere, posui, positum 3 kłaść/stawiać/rozkładać
porto, are 1 nieść
pos-sum, posse mogę
potis, pote mogący/potężny
praebo, ere, ui, itum 2 podawać
premo, ere, pressi, pressum 3 cisnąć/napierać
prohibeo, ere, ui, itum 2 powstrzymywać
prosum, prodesse 1 jestem pożyteczny
pugno, are 1 walczyć
pugno, are 1 walczyć
punio, ire 4 karać
recupero, are 1 odzyskać
reliquo, ere, liqui, lictum 3 opuszczać/zostawiać
restituo, ere, ui, utum 3 oddać/przywrócić/odnawiać/odbudowywać
retineo, ere, tinui, tentum 2 zatrzymywać
sacrifico, are 1 składać ofiare
saluto, are 1 witać
scio, scire 4 wiem/umiem
signo, are 1 oznacać
specto, are 1 patrzeć
struo, ere, struxi, structum 3 budować
studeo, ere, ui 2 starać się
succurro, ere, (cu)curri, cursum 3 podjąć się czegoś/wziąć na siebie ciężar
tango, ere, tetigi, tactum 3 dotknąć
teneo, ere, tenui 2 trzymać
timeo, ere, timui 2 bać się
traho, ere, traxi, tractum 3 ciągnąć
vaco, are 1 oddawać się/poświęcać
vaco, are 1 wolność (od czegoś)
vasto, are 1 pustoszyć
vendo, ere, didi, ditum 3 sprzedawać
venio, ire, veni, ventum 4 przyjść/przybyć
verto, ere, verti, versum 3 odwracać/kierować
video, ere, vidi, visum 2 widzieć
vinco, ere, vici, victum 3 zwyciężać
visito, are 1 zwiedzać
vito, are 1 unikać/obchodzić
voce, are 1 wołać
volo, are 1 latać

Czytany 7249 razy
Lilith Black Moon

Najnowsze od Lilith Black Moon